Webk@tten

 
Klubben ble stiftet i 1982 som Opplandskatta, og var aktiv fram til 1. januar 1993, da den ble lagt i bero. Sommeren 2002 ble driften tatt opp igjen, og navnet ble endret til Webk@tten.
Vårt mål er å være en livskraftig og solid klubb, som kan være til nytte og glede for medlemmene, og å være en klubb som setter fokus på fornuftig dyrehold og dyrevernmessige aspekter ved kattesporten.
Ønsker du å kontakte oss, finner du oversikt over styret nedenfor. 

Klubbens kontaktadresse er til vår sekretær (se styreoversikt lenger ned), minner om at all fysisk post til NRR skal gå via klubben. Klubbens kontonummer er 9235 18 65603.Styret etter klubbens GF 28.11.2018
  
LEDER (valgt for 2 år til nov 2020):
Bibbi Øyo
Tlf: +47 464 20 744 / E-mail: bibbis2@gmail.com


SEKRETÆR (valgt for 2 år til nov 2019):
Hilde Marie Grensbråten
Tlf: +47 902 20 962 / E-mail: webkatten.sekretaer@gmail.com
Stokkeveien 1 h,  N-3403 Lier

KASSERER (valgt for 2 år til nov 2019):
Bibbi Øyo (leder)
STYREMEDLEM (valgt for 2 år til nov 2020):
Stine M. Hauge
 
STYREMEDLEM (valgt for 1 år til nov 2019):
Marit Mersland
 
STYREMEDLEM (valgt for 2 år til nov 2019):
Randi Rissmann Holen
 
VARAMEDLEM (valgt for 2 år til nov 2020):
Randi Sjøvold Heggdal
 
Klubbens lover og regler:

§ 1 - Klubben
Klubben ble stiftet 17.03.82, under navnet Opplandskatta. Driften ble lagt på is fra 1993 og tatt opp igjen sommeren 2002. Webk@tten er gjennom NRR (Norske Rasekattklubbers Riksforbund) tilsluttet FIFé (Federation Internationale Feline).

Webk@tten er en klubb som i all hovedsak baserer seg på internett. Ordinære styre- og medlemsmøter holdes via chat-rooms.

Det skal forsøkes å holde minimum en årlig samling slik at medlemmene kan møtes. Denne foregår i klubbens regi, arrangementet vurderes hvert år opp mot klubbens økonomiske situasjon.


§ 2 - Formålsparagraf
 • bidra til å øke kjennskap til katter generelt, for gjennom dette å bidra til å øke kattens status
 • kjempe for dyrs rettigheter, og mot all form for dyremishandling
 • drive kontrollert og etisk avl/oppdrett i henhold til de til enhver tid gjeldende regler
 • legge vekt på at medlemmene skal trives med klubben og hverandre, og oppfordre til samarbeid og samhold medlemmene imellom
 • ivareta medlemmenes interesser overfor NRR

§ 3 - Medlemskap
Medlemskap oppnås først etter at styret har mottatt og gjennomgått søknad om dette. Styret har rett til å innhente opplysninger om søker, og til å avslå søknader.

Stemmerett ved Generalforsamlingen oppnås etter to måneders medlemskap for personer over 18 år som har betalt kontingenten.

For å kunne velges inn i styret må et medlem ha fylt 18 år, ha vært medlem i klubben i minimum 6 måneder og ha betalt kontingenten.

Webk@tten har fire typer medlemskap:
 • Hovedmedlem (alle rettigheter) pr år kr 400,-
 • Familiemedlem (har stemmerett og kan velges til styreverv, men må tilhøre samme familie og husstand som et hovedmedlem. Kan ikke være aktiv under eget stamnavn. Dersom hovedmedlemmet skulle melde seg ut av klubben, er det familiemedlemmets eget ansvar å sørge for at mellomlegget opp til vanlig kontingent blir betalt for fortsatt å ha rettigheter. Dersom dette ikke skjer, er slikt medlem å betrakte som støttemedlem.) pr år kr 75,-
 • Støttemedlem m/Aristokatt (kan ikke ha styreverv, har ikke stemmerett) pr år kr 175,-
 • Støttemedlem u/Aristokatt (kan ikke ha styreverv, har ikke stemmerett) pr år kr 75,-

§ 4 - Æresmedlem
Æresmedlem kan den bli som har gjort seg særlig fortjent til dette gjennom arbeid for klubben og/eller kattesaken. Alle klubbens medlemmer står fritt til å foreslå nye æresmedlemmer, men de opptas kun etter enstemmig innstilling fra styret på Generalforsamlingen. Æresmedlemmer er fritatt for å betale kontingent.


§ 5 - Årets Webk@tt
Konkurransen "Årets Webk@tt" kåres hvert år i de av følgende kategorier som har kvalifiserte katter:

 • Voksen
 • Kastrat
 • Ungdyr/Kattunge
 • Senior
 • Veteran
 • Huskatt
 • Selskapskatt
og er åpen for alle katter tilhørende klubbens medlemmer som har vært stilt ut i løpet av året, samt for kategorien selskapskatt; katter som av forskjellige årsaker ikke kan stilles ut, men som har blitt "nominert" av sin eier.

Det er medlemmets eget ansvar å sende inn resultater på sine katter. Alle utstillinger i FIFé's regi teller med i klubbkattkonkurransen. Liste over resultater skal inneholde følgende:
 • Kattens navn
 • EMS-kode
 • Utstillingsarrangør/dato
 • Dommer
 • Resultat
og skal være utregner i hende innen 5. januar, men tidligst 15. desember året før.

Utregner av årets klubbkatt har ansvaret for følgende:
 • Regne ut resultatlister etter innsendte resultater fra medlemmene
 • Bestille premier til vinnerne
 • Sende resultatliste ut til høring innen 15. januar med protestfrist på 2 uker
 • Presentere resultatlisten for medlemmene så snart den er godkjent
Utregner er klubbens sekretær såfremt ikke annet avtales, og utregning skjer i henhold til vedlegg 1 til Webk@ttens lover og regler.§ 6 - Kontingent

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter innspill fra styret, og betales for et år av gangen. Forfall er 1. februar hvert år, de medlemmer som ikke har betalt pr 1. mars blir automatisk strøket som medlemmer.
Dersom kontingenten ikke er betalt ved forfall vil alle tjenester fra klubben opphøre inntil forholdet er ordnet.
For de som blir medlem av klubben etter 1. august betales halvparten av den til enhver tid gjeldende kontingent (gjelder kun hovedmedlemmer).
For de som blir medlemmer av klubben etter 1. desember betales full kontingent, men denne gjelde da også for det neste påfølgende år.

 
§ 7 - Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Den avgjør de foreliggende saker med alminnelig flertall. Særlig viktige saker som for eksempel endringer i lover og regler krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Den årlige ordinære Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av november, og innkalles med minimum seks ukers varsel.

Innkallingen skal inneholde dagsorden med følgende faste punkter:
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsberetning
 4. Regnskap (dersom dette ikke er klart ved utsendelsestidspunktet kan det ettersendes, men skal være medlemmene i hende før Generalforsamlingens start)
 5. Valg
 6. Innkomne forslag
Saker og forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest tre uker før den avholdes. Det er opp til den enkelte Generalforsamling å avgjøre om det skal tillates å stemme ved fullmakt eller ikke. Benkeforslag godkjennes ikke.

Valg skal foregå skriftlig dersom det er foreslått mer enn to kandidater, eller når det stilles krav fra forsamlingen om dette. Ved møter avholdt i Chat-room er det opp til den enkelte Generalforsamling å avgjøre hvordan valgene skal avholdes.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når 1/4 av antallet stemmeberettigede medlemmer fra foregående Generalforsamling er til stede.

Protokollen fra Generalforsamlingen undertegnes av møteleder og referent, og avskrift med kopi av Årsberetning og Regnskap sendes NRR.


§ 8 - Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær Generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når 2/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det. Krav om slik Generalforsamling sendes styret med forslag til dagsorden. Ekstraordinær Generalforsamling avholdes senest to måneder etter innsendt begjæring, og innkalles på samme måte og med samme frister som ordinær Generalforsamling.


§ 9 - Styret

Styret er mellom generalforsamlingene det besluttende organ i klubben, og står ansvarlig for den daglige drift og virksomhet.
Styret plikter å behandle og ivareta innhentede opplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende GDPR-regler. Klubbens personvernserklæring er vedlegg 2 til klubbens lover.

Medlemmer som velges inn i styret må underskrive en taushetserklæring, og forholde seg til denne. Webk@tten benytter erklæringen som er utarbeidet av NRR, og for styremedlemmer som skal ha klubbtilgang til Min Katt må den underskrevne erklæringen sendes NRRs kontor før slik tilgang kan gis.


 
Styret består av 5 medlemmer (leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer) og to varamedlemmer, som velges på generalforsamlingen. Valgene gjelder for 2 år om gangen.Sekretær, kasserer, et styremedlem og et varamedlem velges i år som slutter på oddetall. Leder, et styremedlem og et varamedlem velges i år som slutter på partall.
 


På generalforsamlingen velges også hvert år:

- Valgkomite for 1 år, bestående av minimum 2 personer.- Representanter til NRRs generalforsamling
- Revisor
Styret kan ikke delta ved valg på revisor.
 
Styret er beslutningsdyktig med 3 medlemmer tilstede.

§ 10 - Styremøter
Styremøter avholdes i henhold til en nedsatt møteplan, eller når flertallet i styret finner det nødvendig, og innkalles av leder (i dennes fravær; av sekretæren).

Styret plikter å føre referater fra møtene, regnskap og medlemsoversikter, samt holde klubbens hjemmeside oppdatert og "levende".


§ 11 - Regnskapet
Regnskapet føres av kassereren. Styret er ansvarlig overfor Generalforsamlingen for klubbens midler. Regnskapsåret går fra 1/10 til 30/9.

Årsregnskapet skal sendes ut til samtlige medlemmer før Generalforsamlingen. Regnskapet revideres av en revisor valgt på Generalforsamlingen for et år av gangen.


§ 12 - Utestengelse/Eksklusjon
Utelukkelse av medlemmer, som ved sin oppførsel, handlinger eller uttalelser (herunder også brudd på taushetsplikten man er bundet av som medlem av styret) skader eller hindrer klubbens arbeid, dens anseelse eller kattesaken generelt blir å utelukke i kortere eller lengre tid.

Forslag om utelukkelse kan fremsettes for Generalforsamlingen av et enstemmig styre og må oppnå 2/3 flertall av avgitte stemmer. Et enstemmig og fulltallig styre kan utelukke et medlem fram til Generalforsamlingen.


§ 13 - Utmeldelse
Utmeldelse skjer skriftlig til styret. Et medlem som slutter skal levere tilbake til klubben vandrepremier som ikke er vunnet til odel og eie, samt andre av klubbens eiendeler.

Medlemmer av styret må gi egen klubb skriftlig melding om fratredelse av verv, utmelding av klubb, og eventuelt overgang til annen klubb, minst to måneder før slik fratredelse/utmeldelse/overgang kan finne sted. Denne perioden vil medlemmet ikke aktivt delta i sitt verv, tiden skal brukes av medlemmet og det resterende styret å rydde opp i de forpliktelser og arbeidsoppgaver medlemmet har hatt.

For medlemmer med andre verv gjelder tilsvarende frist på en måned.

Kortere frist kan avtales i hvert enkelt tilfelle.


§ 14 - Forandring av lovene
Forandring av lovene kan bare foretas av en beslutningsdyktig Generalforsamling med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer. Lovendringsforslagene skal være gjort kjent i den oppførte dagsorden.


§ 15 - Klubbens opphør
Klubbens opphør kan bare skje etter vedtak på to Generalforsamlinger med minst to måneders mellomrom, og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Forslag til opphør skal være kunngjort på den oppførte dagsorden.

Ved klubbens opphør bestemmer Generalforsamlingen hvordan klubbens midler skal disponeres

VEDLEGG 1 til § 5 Årets Webk@tt

Utregning av "Årets Webk@tt" skal foregå etter følgende metode:

Voksen og kastrat:
De 3 beste utstillingene teller. Ved poenglikhet teller utstilling 4, 5 osv til det er mulig å skille ut en vinner. Følgende resultater teller:

BIS = 130p
NOM = 110p
BIV= 100p
CERT = 75p

Ungdyr/Kattunge:
De 3 beste utstillingene teller. Ved poenglikhet teller utstilling 4, 5 osv til det er mulig å skille ut en vinner. Følgende resultater teller:
BIS = 130p
NOM = 110p
BIV = 100p
Ex1 = 75p

Senior og veteran:
De 3 beste utstillingene teller. Ved poenglikhet teller utstilling 4, 5 osv til det er mulig å skille ut en vinner. Følgende resultater teller:
BIS = 30p
NOM = 20p
Nr 2 = 15p
Nr 3 = 10p
Nr 4 = 5p

Huskatt:
De 3 beste utstillingene teller. Ved poenglikhet teller utstilling 4, 5 osv til det er mulig å skille ut en vinner. Følgende resultater teller:
BIS = 30p
NOM = 20p
Nr 2 = 15p
Nr 3 = 10 p
Nr 4 = 5p

Merk at det ikke gis tilleggspoeng ut fra antallet katter på utstillingen, og at det er forskjell i poeng og utregning i forhold til NRRs Regler for Årets-katt-konkurranser.

Selskapskatt:
Kåres av klubbens medlemmer selv, basert på innsendt bilde/begrunnelse fra eier. Innsending av kandidater har samme frist som innsending av utstillingsresultater, og utregner er ansvarlig for å presentere kandidatene gjennom klubbens sosiale media, samt arrangere avstemning.Vedlegg 2 til § 9 Styret - om GDPR


Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester over for medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlige i klubben er leder og sekretær om ikke oppgavene er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til webkatten.sekretaer@gmail.com

Det oppfordres medlemmene å ikke sende e-post som inneholder sensitive personopplysninger med tanke på at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Om vi mottar en slik e-post, vil vi behandle i henhold til innhold og slette den straks.


Medlemskap
For våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og adresse til eventuell hjemmeside til et medlemskartotek. Klubben innhenter ingen sensitive personopplysninger.

Alle nye medlemmer fra 2019 vil bli forelagt et samtykkeskjema for innhenting av opplysningene som er nevnt i forrige avsnitt. For de som allerede er medlemmer i klubben pr desember 2018, vil slikt skjema bli sent ut sammen med informasjon om 2019s kontingent.
Personopplysningene som lagres elektronisk vil være beskyttet med passord, eventuelle utskrifter av personopplysninger vil bli lagret i låsbart skap.

For medlemmer som melder seg ut, eller av annen grunn ikke lenger er medlem av klubben vil elektroniske opplysninger bli slettet, og papirer makulert.


Hjemmesiden
Når det gjelder klubbens hjemmeside vil det komme link til en personvernerklæring fra forsiden. NRR utarbeider slik erklæring.

Hjemmesiden vår bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.
For hjemmesiden gjelder for øvrig:
- alle opplysninger som det enkelte medlemmet selv sender inn vil bli regnet som samtykke til at de kan legges ut på siden.
- for styret vil kun leder og sekretær stå oppført med fulle kontaktdetaljer, dette innhenter klubben samtykke til ved inntrede i vervet. Øvrige styremedlemmer vil stå oppført kun med navn.
- bilder som sendes inn til hjemmesiden (inkludert bildekonkurranser) skal ikke vise mennesker.


Styret
Ved skifte av medlemmer i styret skal følgende rutiner følges:
- medlem som går ut av styret skal levere fra seg alt av dokumenter de har mottatt i egenskap av sitt verv i klubben. Slike dokumenter leveres elektronisk eller pr post til leder eller sekretær. Opplysninger som har vært lagret elektronisk skal slettes.
- alle styremedlemmer plikter å behandle medlemmenes personopplysninger i henhold til gjeldende GDPR, og forholde seg til taushetserklæringen de må skrive under ved start av sitt verv.
- for styremedlemmer som skal ha tilgang til klubbregisteret i Min Katt, skal taushetserklæringen også sendes NRRs kontor.


Andre leverandører
Ved eventuelt behov for bruk av tjenester fra andre leverandører som trenger tilgang til medlemsmassen skal det gjøres egen avtale med dem som hensyntar GDPR.
 
 
Brudd på taushetserklæring eller personopplysninger på avveie

Brudd på taushetserklæringen eller andre forhold relatert GDPR kan føre til eksklusjon fra klubben.

Ved mistanke om at personopplysninger kan ha kommet på avveie, må avvik meldes inn, og forholdet straks undersøkes.
 
Gjennomgang av rutiner
 
Gjennomgang av klubbens GDPR-rutiner og ny risikovurdering skal foretas årlig, i etterkant av hver generalforsamling og i forbindelse med at det nye styret konstitueres.